Uppförandekod

Sidan tillsammansieuropa.eu är Europaparlamentets opartiska gemenskapsplattform. Plattformen är partipolitiskt och ideologiskt obunden. Syftet med plattformen är att främja demokratiskt engagemang i EU. Europaparlamentet som institution är partipolitiskt neutral och stöder inte några särskilda ledamöter.

I denna uppförandekod fastställs de principer som styr plattformen tillsammansieuropa.eu. Deltagande i aktiviteter på plattformen är frivilligt. Plattformen bör inte användas för kommersiella eller privata ändamål.

Plattformens användare beskrivs i plattformens användarvillkor. Alla registrerade användare och organisationer ska följa denna uppförandekod. Särskilda villkor gäller för bidragande användare och organisationer.

Genom att registrera sig på tillsammansieuropa.eu åtar sig registrerade användare och organisationer att inte uttrycka åsikter, dela innehåll eller organisera evenemang som

 • strider mot EU-värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt vad som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ;

 • strider mot de rättigheter, friheter och principer som anges i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna;

 • är diskriminerande och/eller kränkande på grund av utseende, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, kön, kultur eller ursprung, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, enligt vad som fastställs i artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ;

 • tar ställning för ett visst politiskt parti eller en viss politisk kandidat,

 • uppmuntrar till våld mot och/eller till trakasserier av andra personer,

 • är pornografiska eller innehåller länkar till pornografiskt material eller pornografiska webbplatser,

 • främjar eller underlättar illegal verksamhet eller

 • är olagliga, hatiska eller avsiktligt falska eller vilseledande.

Genom att mer aktivt engagera sig på tillsammansieuropa.eu samtycker alla bidragande användare och organisationer till att

 • bidra med konstruktiva och konkreta förslag till tillsammansieuropa.eu med respekt för andra medborgares och organisationers åsikter,

 • marknadsföra evenemang som är inkluderande och tillgängliga,

 • uppmuntra mångfald i diskussionerna genom att aktivt stödja att medborgare från alla samhällsgrupper deltar, oavsett kön, sexuell läggning, ålder, socioekonomisk bakgrund, religion och utbildningsnivå,

 • respektera yttrandefriheten genom att ge utrymme åt konkurrerande åsikter och förslag – så länge de inte är hatiska eller olagliga,

 • främja att medborgare engagerar sig över gränserna och använder olika EU-språk när så är möjligt och relevant,

 • garantera full insyn när de rapporterar om diskussioner och evenemang,

 • se till att all information om diskussionsfrågor som tillhandahålls deltagarna (t.ex. digitalt, tryckt eller audiovisuellt material) är korrekt, tillförlitlig och tillgänglig och har spårbara referenser,

 • säkerställa att EU:s dataskyddsregler och plattformens integritetspolicy efterlevs,

 • se till att användarvillkoren följs, särskilt bestämmelserna om immateriella rättigheter samt att

 • använda Europaparlamentets logotyp i enlighet med dess användarvillkor, för att stödja Europaparlamentets deltagande på tillsammansieuropa.eu.

Europaparlamentet förbehåller sig rätten att avstå från att publicera innehåll som strider mot denna uppförandekod eller avlägsna det från plattformen. Parlamentet förbehåller sig också rätten att neka eller återkalla tillgång till plattformen för registrerade användare eller organisationer som konstaterats åsidosätta principerna i denna uppförandekod eller i användarvillkoren.